Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

Вимоги до статей

1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню видання, бути актуальною і містити результати теоретичного або експериментального дослідження.

2. До друку приймаються лише ті наукові статті, які, згідно з п. 3 постанови ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 № 7-05/1, мають такі структурні елементи:

 • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досл іджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше складових загальної проблеми, що ним присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановку завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки на підставі цього дослідження з окресленням перспективи подальших розвідок у відповідному напрямі.

3. Мови публікації – українська, англійська.

4. Матеріали надсилаються електронною поштою  на адресу редакції: zb_ndfi@ukr.net.

5. Обсяг статті  (без урахування анотацій та списку використаних джерел) повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 інтервалу, усі поля — по 2 см.

6. Стаття обов’язково має містити індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації (розміщується на початку статті), та код JEL Classіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, розробленої виданням Journal of Economic Literature (розміщується під ключовими словами англійською мовою).

7. Перед назвою статті необхідно навести персональні дані автора(­ів) українською та англійською мовами в такій послідовності:

 • повні прізвище, ім’я, по батькові так, як вони зазначені в паспорті (англійською мовою так, якавтор зареєстрований (цитований) у міжнародних наукометричних базах, або як вказано у закордонному паспорті);
 • вчений ступінь, наукове звання та почесне звання;
 • посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи;
 • електронна адреса;
 • код ID ORCID;
 • контактні телефони.

8. Назва статті наводиться українською та англійською мовами, має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур та словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До проблеми…», «Дослідження питання…» та ін.

9. Анотація українською мовою обсягом від 100 до 150 слів за змістом і формою викладу має відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76), бути структурованою, лаконічною, інформативною (без загальних слів), змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень).

10. Анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз [вимоги до англомовних анотацій], оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію), за обсягом від 250 до 300 слів (фактично – реферат), містити стислий структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що розглядається, мету статті, методи дослідження, основні наукові результати та їх теоретичне й практичне значення і висновки, що можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі.

11. Ключові слова (від 5 до 8 слів та словосполучень) наводяться українською та англійською мовами.

12. Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріалом, таблицями та формулами, не допускати повторів у тексті тієї інформації, яка міститься в таблицях чи ілюстраціях (водночас слід наводити аналітичний коментар до неї).

У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад: [1, с. 25]; [2, с. 46–48]). Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну та науково-популярну літературу і власні публікації є небажаними (останні допускаються лише в разі нагальної потреби). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на зарубіжні наукові джерела та періодичні видання, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS. WEB OF SCIENS та ін.)

13. Список використаних джерел наводиться наприкінці статті й включає тільки публікації, згадані в тексті, у порядку появи посилань на них. Усі джерела слід писати мовою оригіналу, без перекладу і давати повний бібліографічний опис, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

14. References – список використаних джерел, перекладених англійською мовою та оформлених згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, наводиться після україномовного списку джерел.

15. Усі таблиці й ілюстрації повинні мати порядковий номер, стислу назву, що чітко відображає їхній зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого вони побудовані (або вказано, що вони самостійно складені автором).

16. Графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, а відповідні файли додаватися до основного файла статті. При цьому слід мати на увазі, що журнал є чорно-­білим, тому всі графічні матеріали мають бути якісно й чітко відображені в чорно-білому варіанті, а елементи, якими зображено різні показники, позначаються різними штриховками (а не фоновими плашками), що покращує сприйняття користувачем видання.

17. Статті, оформлені не за викладеними вимогами, до реєстрації не приймаються.

18. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати, скорочувати статті, повертати їх на доопрацювання, а в разі негативної рецензії ‒ відхиляти.

19. Відповідальність за достовірність фактичної та цифрової інформації, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.

20. Публікації видання захищені вітчизняним та міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені в будь-якій формі без дозволу видавця.

21 Публікація статей безоплатна. Гонорари не сплачуються. Кожен автор отримує безкоштовно авторський примірник видання.

22. На останній сторінці статті повинні міститися засвідчені підписами авторів (дозволяється скан-копія) підтвердження оригінальності дослідження, відсутності плагіату, наявності дозволівнеобхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, а також того, що стаття підготовлена спеціально для цього видання, не публікувалася раніше і не подана до інших видань.

23. Разом із файлом статті автору необхідно надіслати до редакції видання підписані ним (дозволяється скан-копії) ліцензійний договір та дозвіл на обробку, в т. ч. поширення та надання доступу до персональних даних третім особам шляхом оприлюднення на інформаційно-аналітичних веб-порталах видань, його персональних даних (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, електронна адреса). Бланки ліцензійного договору та дозволу на обробку персональних даних авторів розміщено на цьому сайті (сторінка «Авторам»).