Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

Редакційна політика

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access InitiativeBOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, що сприяє глобальному розвитку науки «без кордонів».

Під «відкритим доступом» BOAI має на увазі відкриті для всіх публікації в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити або приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ власне до Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення публікацій та єдиною умовою копірайту в цій сфері мають бути право автора контролювати цілісність своєї роботи й обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи та її цитуванні.

Безоплатне користування електронним архівом номерів Журналу забезпечує цей веб-сайт. Номери Журналу, починаючи з 2007 р., перебувають у вільному доступі в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Принципи

Редакційна політика Журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей із метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей, впровадження їх подвійного «сліпого» рецензування; плюралізму підходів до висвітлення наукової проблеми; інтеграції фундаментальних та прикладних економічних досліджень; колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; постійного розширення кола авторів Журналу; доступності йоперативності у спілкуванні з авторами; дотримання графіка виходу Журналу; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Редакційна колегія звертає особливу увагу на публікацію матеріалів, які відображають упровадження результатів науково-дослідних робіт у практику діяльності комітетів Верховної Ради України − при опрацюванні відповідних законопроектів; Міністерства фінансів України – під час виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами; Міністерства освіти і науки України − у процесі імплементації положень Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

Етика

Редакційна колегія підтримує авторів у їхніх прагненнях дотримуватися належного рівня формальних та етичних вимог при підготовці статей для публікації в Журналі з урахуванням стандартів, прийнятих у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендацій Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), положень Етичного кодексу ученого України, а також практики роботи редакційних колегій провідних зарубіжних та українських наукових журналів.

Етичні зобов’язання редакційної колегії

Редакційна колегія приймає до розгляду статті авторів незалежно від країни їх перебування, статі, віку, місця роботи, посади, наявності наукових ступенів чи вчених звань. Не приймаються до розгляду статті, які за назвою і змістом не відповідають профілю Журналу, формальним вимогам, що встановлені редколегією і про які надано інформацію авторам у Журналі або на цьому сайті.

Надані для публікації статті проходять попередню оцінку на їхню відповідність формальним вимогам і наступне рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання.

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які пройшли попередню оцінку, забезпечує їх «сліпе» рецензування, ухвалює справедливі та неупереджені рішення про рекомендацію до друку, доопрацювання або відхилення.

Редакційна колегія виступає проти плагіату, недоброчесності, фальсифікацій даних або отриманих результатів, направлення автором однієї статті в декілька журналів, введення в оману щодо реального внеску авторів у спільну публікацію.

Редколегія має право вилучити з номера опубліковану статтю за умов викриття плагіату, порушення авторських прав, загальноприйнятих норм наукової етики.

Члени редколегії не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом статті, що перебуває на рецензуванні. Після позитивного рішення рецензентів, членів редколегії та її голови стаття публікується в журналі й розміщується в електронному вигляді на цьому веб-сайті, а також на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права при використанні матеріалів, опублікованих у Журналі, потрібне посилання на першоджерело.

Рецензенти, редактори, автори повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їхню об’єктивність під час рецензування, редагування, доопрацювання статей (конфлікт інтересів).

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі члени редакційної колегії беруть участь у рецензуванні. До рецензування можуть залучатись фахівці, які не є членами редколегії.

Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку актуальності, змісту, елементам наукової новизни, повноті викладу та ступеню обґрунтованості висновків автора (авторів) рукопису.

Рецензент повинен шанувати плюралізм наукових підходів і не заперечувати можливість публікації рукопису лише внаслідок його невідповідності власним науковим уподобанням.

Рукопис, наданий для рецензування, є конфіденційним документом.

Рецензент повинен достатньо переконливо обґрунтувати свої висновки про рекомендацію до друку, доопрацювання або відхилення статті.

Рецензент повинен звернути увагу редактора або інших членів редколегії на будь-яку істотну схожість між рецензованим рукописом та іншою опублікованою статтею.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис відповідно до встановлених критеріїв.

Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в рукописі.

Рецензент повторно рецензує статтю у разі її направлення на доопрацювання.

Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики Committee on Publication Ethics, бути об’єктивними та неупередженими.

Етичні зобов’язання авторів

Автори несуть усю повноту відповідальності за зміст статей, дотримання вимог чинного законодавства щодо авторських прав, прав інтелектуальної власності, наявність плагіату.

Автор повинен цитувати насамперед ті публікації, які справили визначальний вплив на зміст статті, уникати формального або «замовного» цитування інших робіт, посилатися на власні роботи обґрунтовано.

Неприпустимим є представлення плагіату як оригінального дослідження, подання до Журналу вже опублікованої статті.

Автори повинні викладати результати дослідження чітко й однозначно, так, щоб їхні власні висновки могли бути ідентифіковані та справедливо оцінені рецензентами.

Співавторами публікації мають бути ті особи, які зробили суттєвий внесок у поданий рукопис, поділяють відповідальність за його зміст та отримані результати. Автор, котрий подає рукопис для публікації, відповідає за дотримання прав співавторів, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів щодо публікації статті в Журналі.

Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів при рецензуванні або оприлюдненні статті.

Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання встановлених вимог.