Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

До уваги авторів

Умови публікації
Вимоги до статей

1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу та включати обов’язкові структурні елементи відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 1 2003 р.), а саме: 1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковане розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті (постановку завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) aвисновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Мова публікації – українська.

3. Матеріали надсилаються електронною поштою.

4. Стаття обов’язково має містити УДК і метадані (українською та англійською мовами): П.І.Б. автора(-ів) і назва статті; анотація; ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8); відомості про автора(-ів).

5. Обсяг статті має становити не менше 10 сторінок формату А4, набраних шрифтом «Times New Roman», кеглем 12, через 1,5 інтервалу, поля – 2 см.

6. Виклад статті повинен бути чітким, стислим. Всі таблиці та рисунки мають бути пронумеровані та мати назву.

7. За наявності ілюстрацій треба додатково надавати файли тих програм, у яких вони були створені. Наприклад, якщо ілюстрації виконані в програмі Excel, то до основного файлу Word слід додати файли у форматі *.xls, якщо ілюстрації зіскановані – у форматі *.tif або *.jpg. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

8. Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті (у порядку появи посилань у тексті), оформлених згідно з вимогами бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Праці авторів, на прізвища яких є посилання в тексті статті, повинні бути в списку. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними. Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

9. Обсяг анотації має складати не менше 900 знаків (враховуючи пропуски), але не більше 1800 знаків. При її підготовці необхідно враховувати таке:

– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;

– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок.

10. У відомостях про автора має зазначатися така інформація: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, учене звання, посада за основним місцем роботи; контактні телефони, поштова та електронна адреси.

11. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати, скорочувати статті, повертати їх на доопрацювання, а в разі негативної рецензії – відхиляти.

12. Підстави для відмови у розгляді статті:

– відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих;

– відсутність контактної інформації;

– відсутність УДК;

– відсутність списку використаних джерел;

– недостатній обсяг статті (менше 10 сторінок без метаданих);

– недостатній обсяг анотації;

– стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

13. Публікації журналу захищені міжнародним законодавством та не можуть бути відтворені в будь-якій формі без дозволу видавця.

14. До друку приймаються статті, написані спеціально для журналу «Фінанси України».