Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2018

№ 3/2018

Nauk. pr. NDFI 2018 (3): 18–36
https://doi.org/10.33763/npndfi2018.03.018

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО Ірина Михайлівна2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2Київський національний торговельно-економічний університет
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-6506-6965


Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти


У статті обґрунтовано необхідність удосконалення порядку визначення орієнтовної середньої вартості підготовки одного здобувача вищої освіти через поліпшення структури вартості освітньої послуги як базового показника розподілу бюджетних коштів державними замовниками між
закладами вищої освіти (ЗВО). Окреслено дискусійні аспекти формування середньої орієнтовної вартості підготовки одного здобувача освітньої
послуги, котрі потребують першочергового розв’язання. Запропоновано
обраховувати вартість освітньої послуги за результатами функціонально-вартісного аналізу для галузевих ЗВО за елементами кошторису, для багатогалузевих – за статтями витрат. Наголошено, що методика визначення орієнтовної вартості підготовки одного отримувача освітньої
послуги має стати основою формування концепції нормативного фінансування освітніх послуг на базі формульного розподілу бюджетних коштів між окремими ЗВО. Це сприятиме прозорості й об’єктивності цього процесу та застосуванню єдиного підходу для всіх ЗВО з урахуванням специфіки навчального процесу за окремими спеціальностями й напрямами підготовки.

Ключові слова:заклад вищої освіти, державне замовлення, фінансування, освітня послуга, вартість, стаття витрат, елемент витрат

JEL: Н52, Н75, І22, І23, І28


Ловінська Л. Г. Вартість освітніх послуг як базовий показник розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти / Л. Г. Ловінська, І. М. Парасій-Вергуненко // Наукові праці НДФІ. - 2018. - № 3. - C. 18-36.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 18 - 36) ЗавантажитиЗавантажень : 710
1. Воловец Я. Обоснование стоимости обучения в вузе. Экономика Украины. 2003. № 4. С. 68–71.
2. Волосова Н., Стеблюк Н. До питання визначення вартості освітніх послуг та формування ефективної цінової політики у державних вищих навчальних закладах. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 1. С. 258–261.
3. Зайченко В. В., Лаптєва А. В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ. Економіка та держава. 2013. № 6. С. 39–41.
4. Левченко О. М., Ткачук О. В. Методичні підходи до визначення вартості підготовки фахівців у ВНЗ України. Бізнес-Інформ. 2013. № 3. С. 16–20.
5. Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг. Фінанси України. 2017. № 2. С. 12–26.
6. Лопушняк Г. С. Концептуальні підходи до визначення вартості навчання у державному вищому навчальному закладі. Демократичне врядування. 2009. Вип. 3. С. 11–18.
7. Остапчук Т. П. Проблеми обліку витрат, які формують вартість освітніх послуг в державних закладах освіти. Вісник ЖДТУ. Сер.: економічні науки. 2006. № 3 (37). С. 85–90.
8. Сисюк С. В. Особливості калькулювання платних освітніх послуг в державних навчальних закладах. Вісник ЖДТУ. Сер.: економічні науки. 2006. № 2 (36). С. 107–115.
9. Тимошик В. Ю. Формування ціни освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2 (19). С. 66–69.
10. Шашкевич О. Л. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни. Світ фінансів. 2007. Вип. 3 (12). С. 112–119.
11. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-п.
12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12.
13. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18/page.
14. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1043. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-2016-%D0%BF.
15. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF.
16. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347). URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015.