Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 1/2017

№ 1/2017

Nauk. pr. NDFI 2017 (1): 53–67
https://doi.org/10.33763/npndfi2017.01.053

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

КУЗЬКІН Євген Юрійович1

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238


Ключові проблеми формування фіскальної спроможності місцевих бюджетів


Визначено, що у зв’язку з реформуванням в Україні системи міжбюджетних відносин, новими принципами функціонування органів місцевого самоврядування, браком ресурсів для виконання їхніх повноважень постає потреба в пошуку додаткових джерел фінансування засобами організаційного, нормативно-правового, методичного, адміністративного державного регулювання процесу формування доходів місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації та адміністративно-територіальної реформи. Основою державної регіональної політики в Україні є положення Європейської хартії місцевого самоврядування, відповідних нормативно-правових актів, законів щодо державного та місцевого бюджетів. Досліджено світовий і вітчизняний досвід формування доходів місцевих бюджетів, забезпечення фіскальної спроможності органів місцевого самоврядування ефективно виконувати делеговані їм повноваження. Розглянуто особливості моделей організації системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в інших країнах, зокрема проаналізовано англосаксонський, французький та німецький його типи, недоліки й переваги яких слід ураховувати при обґрунтуванні власної моделі розвитку місцевих фінансів. Наведено основні принципи державної регіональної політики, проаналізовано нормативно-правову базу з питань формування доходів місцевих бюджетів, реалізації міжбюджетних відносин для забезпечення фіскальної спроможності місцевого самоврядування. Відзначено позитивні тенденції щодо формування податкових надходжень до місцевих бюджетів за їх окремими видами після внесення у 2014 р. змін до Бюджетного і Податкового кодексів України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану доходів місцевих бюджетів. Обґрунтовано ключові проблеми формування доходів місцевих бюджетів та запропоновано концептуальні підходи до їх розв’язання.

Ключові слова:регіональна політика, місцеві бюджети, фіскальна децентралізація, моделі формування доходів, стратегія розвитку місцевих бюджетів.

JEL: Н71, Н73, Н77.


Кузькін Є. Ю. Ключові проблеми формування фіскальної спроможності місцевих бюджетів / Є. Ю. Кузькін // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 1. - C. 53-67.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 53 - 67) ЗавантажитиЗавантажень : 1043
1. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http//www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: zakon5/rada/ua/laws/show/2755-17.
4. Про співробітництво територіальних громад: закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
5. Про засади державної регіональної політики: закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
6. Про добровільне об’єднання територіальних громад: закон України від 05.02.2015 №1 57-VIII. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
7. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад: закон України від 26.11.2015 № 837-VIII. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/837-19.
8. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014- %D1%80.
9. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04. 2015 № 591. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80.
10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
11. Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
12. Чеберяко О., Рябоконь О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децентралізації: Україна і зарубіжний досвід. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. 2016. № 4 (181). С. 24–28. doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/4
13. Андрущенко В. Л., Мельник В. М. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання). Ірпінь: НУДПС України, 2006. 210 с.
14. Євдокимова М. О. Місцеві фінанси. Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. 343 с.
15. Кваша Т. К. Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток. Технологический аудит и резервы производства. 2015. №5/5 (25). С. 70–74.
16. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 342 с.
17. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”: указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
18. Бадида М. П. Міжбюджетні відносини та соціально-економічний розвиток місцевих громад. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 7. С. 46–52.
19. Звіти Державної казначейської служби України про виконання Зведеного бюджету України. URL:www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
20. Василенко О. В. Основні підходи до формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. Зб. наук. пр. Кіровогр. нац. техн. у-ту. 2009. № 15. С. 15–23.
21. Длугопольський О. В. Застосування системи міжбюджетних трансфертів в напрямку усунення проблем диспропорційного розвитку територій: міжнародна практика та реалії України. Наука й економіка. 2009. № 1 (13). С. 14–20.
22. Деркач М. І. Впровадження світового досвіду формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні. Економічний простір. 2011. № 49. С. 1–7.
23. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / Луніна І. О. та ін. Київ: Ін-т екон. та прогнозув, 2010. 320 с.
24. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно- територіальної реформи. Економіка України. 2006. № 1. С. 23–31.
25. Педченко Н. С., Стрілець В. Ю. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2014. 220 с.
26. Трещов М. М. Удосконалення стратегічного підходу до управління формуванням місцевих бюджетів в умовах реформування. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 156–162. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_31.