Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2016

№ 4/2016

Nauk. pr. NDFI 2016 (4): 34–45

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

МІЩЕНКО Володимир Іванович1, БАУМАН Олег Сергійович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-8565-2686
2ДННУ "Академія фінансового управління"


Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні


Досліджено інструменти макропруденційної політики та їх використання в Україні. Дискусії щодо цієї політики в наукових колах тривають уже кілька років. Більшість із них пов’язана з тим, що не можна заперечувати її ефективність у забезпеченні стабільності фінансової системи і попередженні та мінімізації наслідків системних ризиків. Проведено аналіз визначення та класифікації інструментів, рекомендованих міжнародними фінансовими організаціями та інститутами, за групами та напрямами дії. Здійснено авторську класифікацію інструментів відповідно до характеру їхньої дії та використання у відповідному напрямі макропруденційної політики. Запропоновано зосередити увагу на застосуванні регулятивних інструментів як найефективніших із практичної точки зору. Визначено набір інструментів, використовуваних в Україні, та проаналізовано ступінь застосування й ефективність кожного з них. За результатами дослідження сформульовано висновки та рекомендовано прискорити впровадження інструментів макропруденційного регулювання, визначених у рамках Базеля ІІІ, приділяючи особливу увагу інструментам, що вже є в регулятивному арсеналі НБУ.

Ключові слова:стабільність фінансової системи, регулятивний капітал, контрциклічний буфер, макропруденційне регулювання, індикативні інструменти, стрес-тестування, системний ризик.

JEL: E52, E58, E59.


Міщенко В. І. Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні / В. І. Міщенко, О. С. Бауман // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 4. - C. 34-45.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 34 - 45) ЗавантажитиЗавантажень : 923
1. Міщенко В. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду / В. Міщенко, А. Крилова // Вісник НБУ. – 2011. – № 3. – С. 12–15.
2. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи : інформ.-аналіт. матеріали. – К. : НБУ, Центр наукових досліджень, 2006. – Вип. 6 / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко, Р. С. Лисенко, С. В. Міщенко та ін. – 162 с.
3. Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки банківського сектору в період кризи / В. Міщенко, С. Шульга // Вісник НБУ. – 2009. – № 8. – С. 12–21.
4. Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору / С. Міщенко // Вісник НБУ. – 2008. – № 9. – С. 36–45.
5. Мищенко С. В. Современные проблемы теории денег и денежного обращения / С. В. Мищенко. – К. : ЦНИ НБУ, УБД, 2011. – 230 с.
6. Моисеев С. Р. Макропруденциальные инструменты / С. Р. Моисеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cbr.ru/ireception/terms_dfs.pdf.
7. Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С. Науменкова / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 12 (177). – С. 39–49.
8. Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 10 (175). – С. 46–55.
9. Науменкова С. В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 53–76.
10. Науменкова С. В. Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності / С. В. Науменкова, К. Ю. Цицик // Економіка розвитку. – 2014. – № 4 (72). – С. 65–72.
11. Науменкова С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 12–29.
12. Науменкова С. В. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Вісник НБУ. – 2012. – № 5. – С. 13–21.
13. Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Банківська справа. – 2013. – № 1. – С. 3–19.
14. Науменкова С. В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период / С. В. Науменкова, И. В. Соркин, Б. В. Приходько // Экономика и банки. – 2014. – № 1. – С. 7–15.
15. Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2015. – № 1(166). – Р. 31–39.
16. Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С. 6–11.
17. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. December 2010 (rev. June 2011) / Basel Committee on Banking Supervision. – 2010. – 68 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
18. Lim C. Macroprudential policy: What instruments and how to use them? Lessons from country experiences / C. Lim, F. Columba, A. Costa // International Monetary Fund. Working paper. – 2011. – WP/11/238. – October. – Р. 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11238.pdf.
19. Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experien­ces / Bank for International Settlements // CGFS Papers. – 2000. – № 38. – May. – 31 p.
20. Hirtle B. Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP / B. Hirtle, T. Schuermann, K. Stiroh // Federal Reserve Bank of New York Staff Reports. – 2009. – № 409. – November. – P. 13.
21. Macroprudential Policy Tools and Frameworks (Progress Report to G20) / FSB, IMF, BIS. – 2011. – 20 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/np/g20/pdf/102711.pdf.
22. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.
23. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. Bank for International Settlements. January 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbs238.pdf.