Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2016

№ 4/2016

Nauk. pr. NDFI 2016 (4): 15–33

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ПАВЛЮК Клавдія Василівна1, ШАПОРЕНКО Олена Олександрівна2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9495-6630
2ДННУ "Академія фінансового управління"


Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ


Розроблено практичні рекомендації та пропозиції щодо оптимізації структури видатків Державного бюджету України для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави. При розкритті економічної сутності формування видатків держбюджету застосовано порівняльний аналіз досвіду зарубіжних країн. Розглянуто економічні складові його формування, їх класифікацію за бюджетними програмами, ознакою головного розпорядника коштів, функціональним призначенням. Виявлено тенденції зміни структури видатків бюджету в зарубіжних країнах, які визначаються економічним потенціалом, масштабністю завдань, що вирішуються державою на сучаному етапі, її роллю в економіці. Визначено особливості бюджетної політики зарубіжних країн, а також виокремлено її загальні риси, дано характеристику розподілу видатків зведеного бюджету за функціями. Здійснено аналіз видаткової частини Державного бюджету України за значеннєвою класифікацією за 2011–2015 рр., який показав щорічне зменшення частки видатків на освіту, охорону здоров’я, економічну діяльність, водночас – зростання їх частки на загальнодержавні функції, а також на оборону у зв’язку з подіями на сході країни. Досліджено процес оптимізації бюджетних програм, який супроводжувався скороченням кількості головних розпорядників коштів шляхом ліквідації, реорганізації та об’єднання установ й організацій. У ході аналізу структури видатків держбюджету за функціональною та програмною класифікаціями визначено основні проблеми формування й виконання його видаткової частини. Ураховуючи досвід країн з розвинутою економікою, запропоновано практичні заходи щодо оптимізації видатків Державного бюджету України. Це дасть змогу розробити та впровадити виважену фінансову політику, в якій буде враховано досвід провідних країн, для забезпечення стабільності держави, позитивного впливу на кількісні та якісні показники соціально-економічного розвитку. Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропоновані заходи сприятимуть ефективнішому управлінню фінансовими ресурсами держави з метою досягнення поставлених цілей у найбільш економний і результативний спосіб.

Ключові слова:державний бюджет, бюджетні програми, видатки, бюджетна політика, фінансові ресурси.

JEL: E62, H50, H60.


Павлюк К. В. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ / К. В. Павлюк, О. О. Шапоренко // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 4. - C. 15-33.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 15 - 33) ЗавантажитиЗавантажень : 2982
1. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020 : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
2. Schmidt А. Budget f?r Bildung, Forschung und Wissenschaft 2013/14 / A. Schmidt, H. Eichst?dt, M. Fu?mann. – Wiesbaden : Statistisches Bundesamt, 2016. – 15 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/BildungsausgabenPDF_ 5217108.pdf?__blob=publicationFile.
3. Bildungs-finanzbericht 2015: Im Auftrag des Bundesministeriums f?r Bildung und Forschung und der St?ndigen Konferenz der Kultusminister der L?nder in der Bundesrepublik Deutschland / H.-W. Hetmeier, A. Schmidt, S. Vogel, N. Buschle. – Wiesbaden : Statistisches Bundesamt, 2015. – 165 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschung Kultur/BildungKulturFinanzen/Bildungsfinanzbericht1023206157004.pdf?__blob= publicationFile.
4. Mosler W. German balanced budget law pending / W. Mosler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: moslereconomics.com/2009/06/22/german-balanced-budget-law-pending/.
5. Фридман М. Свобода выбирать: наша позиция / М. Фридман, Р. Фридман. – М. : Новое издательство, 2007. – 356 с.
6. Буряченко А. Є. Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С 19–29.
7. Кириленко О. П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2013. – № 8. – С. 19–28.
8. Кудряшов В. П. Механізми фінансування державного бюджету в умовах подолання фіскальних дисбалансів / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 3–20.
9. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.
10. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ / І. О. Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11 (636) . – С. 61–75.
11. Опарін В. М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки / В. М. Опарін // Ефективна економіка. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042.
12. Федосов В. Бюджетний дефіцит у контексті західної фінансової теорії і практики / В. Федосов, Л. Гладченко // Финансовые риски. – 2009. – № 3. – С. 19–32.
13. Чугунов І. Я. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни / І. Я. Чугунов, І. М. Ігнатюк // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. / Переяслав-Хмельниць. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 2016. –
Вип. № 28/1. – С. 217–226.
14. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
15. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С. О. Булгакова, О. І. Барановський, Г. В. Кучер та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2009. – 409 с.
16. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм : монографія / Т. І. Єфименко, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 320 с.
17. Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник НБУ. –2013. – № 9. – С. 17–21.
18. Зайчикова В. Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах / В. Зайчикова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 8 (149). – С. 36–41.
19. Кудряшов В. П. Державні фінанси в період проведення реформ / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41–51.
20. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету / М. В. Ливдар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 109–114.
21. Набока Т. С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету / Т. С. Набока // Економіка України. – 2014. – № 1 (626). – С. 51–62.
22. Нечаюк І. Б. Шляхи оптимізації державного бюджету з урахуванням поточного боргового навантаження / І. Б. Нечаюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8 (46). – С. 294–297.
23. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
24. Звіт Рахункової палати за 2013 рік // Рахункова палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826.
25. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2012 // Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=166315.
26. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2013 // Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=187793.
27. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2014 // Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=217965.
28. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2015 // Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=257806.
29. Річний звіт про виконання бюджету станом на 01.01.2016 // Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=308375.
30. Eurostat / European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu/eurostat/data/database.
31. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-%D1%80.
32. Питання оптимізації кількості бюджетних програм : розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 292-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-2011-%D1%80.