Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2016

№ 3/2016

Nauk. pr. NDFI 2016 (3): 39–53

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

КУЗЬКІН Євген Юрійович1

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238


Вплив децентралізації на розвиток регіонів


Досліджено світовий і вітчизняний досвід впливу децентралізації на економічне зростання, на потоки державних фінансів, на формування засобів державного регулювання розвитку регіонів. Стратегія сталого розвитку “Україна-2020” визначає пріоритетами децентралізацію та реформу державного управління на принципах відмови від централізованої моделі управління, побудови територіальної організації влади, субсидіарності, фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Здійснено подальший розвиток наукового і понятійного апарату терміна “децентралізація”, її складових концепцій (економічної, політичної, адміністративної, географічної, фіскальної), її переваг, ключових проблем і можливих ризиків упровадження, моделей державного впливу на економічне зростання та надано пропозиції щодо можливості застосування цих розробок в Україні для подолання дестабілізації розвитку регіонів і економіки загалом. Проаналізовано сучасний стан бюджетної децентралізації в Україні, структуру фактичного виконання видатків зведеного і місцевих бюджетів, визначених коефіцієнтів бюджетної централізації та децентралізації, реальні зрушення щодо передачі повноважень та ресурсного забезпечення на місцевий рівень. Встановлено, що не всі місцеві бюджети отримали вагомі податкові джерела та необхідний обсяг надходжень, бюджети громад залишаються дотаційними. Узагальнено досвід моделювання впливу бюджетної децентралізації на економічне зростання регіонів окремої країни та запропоновано систему змінних величин для розрахунків, а також етапи бюджетної децентралізації в Україні.

Ключові слова:бюджетна децентралізація, державний бюджет, місцеві бюджети, структура видатків, органи місцевого самоврядування, терито­ріальні громади, державне регулювання.

JEL: H61, H71, H72, H76.


Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів / Є. Ю. Кузькін // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 3. - C. 39-53.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 53) ЗавантажитиЗавантажень : 1014
1. Стратегія сталого розвитку “Україна -2020” : указ Президента України від 12.01.2015 № 5. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
2. Кваша Т. К. Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток /
Т. К. Кваша // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 5. – С. 70–74.
3. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ/ І. О. Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11. – C. 61–75.
4. Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України: монографія / М. І. Деркач. – Д. : Стиль, 2011. – 419 с.
5. Глуха Г. Я. Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації / Г. Я. Глуха, О. О. Бондаренко // Вісник Академії податкової служби України. Сер. Економіка. – 2011. – № 2. – С. 139–144.
6. Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні / Т. В. Сало // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 35. – С. 324–330.
7. Волохова І. С. Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня / І. С. Во-
лохова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3(2). – С. 144–150.
8. Гавриленко А. С. Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / А. С. Гавриленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 8. – С. 162–165.
9. Волковський Є. Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації / Є. Волковський, Г. Котіна, М. Степура // Схід. – 2015. –
№ 1. – С. 5–11.
10. Бондаренко А. І. Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Європи /
А. І. Бондаренко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv/gov.ua/portal/Soc_Gum/Trdu/2010_4/dok/2/13.pdf.
11. Звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
12. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (редакція станом на 06.10.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua/laws/how/2456-17.
13. Тартачник М. О. Проблеми фінансової децентралізації в Україні / М. О. Тартачник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zavantag.com/docs/609/index-398063-1.html.
14. Ma J. Decentralization From the “Top Down”: The Japanese Case / J. Ma [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org/mdf/mdfl/topdown.htm.
15. 5 необхідних кроків для проведення реформи // Децентралізація влади [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=2.