Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2015

№ 3/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (3): 94–104

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПАВЛЮК Клавдія Василівна1, КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Ярослав Вікторович2, СТЕПАНОВА Олена Вікторівна3

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9495-6630
2ДННУ “Академія фінансового управління”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-4694-2017
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-3542-6952
3Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України


Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах


Проаналізовано процес реформування системи соціальних послуг, зокрема одного з ключових його напрямів – створення і реалізації механізму оцінювання потреб у соціальних послугах вразливим верствам населення. Виявлено суперечності в управлінні системою соціальних послуг, головна з яких полягає в тому, що потреби населення в отриманні послуг значно віддалені від потенціалу системи соціального захисту населення. Досліджено чинне нормативно-правове регулювання механізму оцінювання потреб у соціальних послугах, визначено перепони для його функціонування. Розглянуто проблему недосконалості тлумачення найменувань і змісту конкретних соціальних послуг, розв’язання якої, зокрема закріплення стандартних назв і змісту по- слуг, необхідне для забезпечення передбачуваності й наступності бюджетного планування, гласності та прозорості механізму фінансування установ, подальшого контролю якості послуг. Виокремлено головні завдання і критерії оцінювання потреб у соціальних послугах, основні етапи його здійснення. За результатами аналізу оцінки таких потреб можуть бути затверджені обов'язкові для виконання підвідомчими установами завдання щодо зниження витрат із надання соціальних послуг, фінансованих з бюджету. Дано характеристику методів й інструментів визначення показників потреби в соціальних послугах, встановлено її взаємозв’язок із бюджетним плануванням, а також взаємозв’язок формування завдань з методиками розрахунку фінансових нормативів цих послуг, потужністю бюджетної мережі установ та оцінкою реальних потреб контингентів споживачів соціальних послуг. Запропоновано алгоритм визначення бюджетних потреб у наданні соціальних послуг, необхідні заходи для впровадження й реалізації механізму оцінювання потреб у соціальних послугах в умовах децентралізації в Україні.

Ключові слова:соціальні послуги, бюджетне планування, фінансування, вразливі верстви населення, оцінка потреб, показники потреби в соціальних послугах.

JEL: H53, H57, H75, I38, M14.


Павлюк К. В. Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах / К. В. Павлюк, Я. В. Котляревський, О. В. Степанова // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 3. - C. 94-104.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 94 - 104) ЗавантажитиЗавантажень : 1093
1. Жураковский В. Анализ практик государственного социального заказа в Респуб­лике Беларусь / В. Жураковский, Л. Близнюк, В. Корж. – Минск, 2014. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: actngo.info/sites/default/files/files/social_contracting_2014.pdf.
2. Дубич К. В. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження / К. В. Дубич // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3 (7). – С. 64–69.
3. Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах / ред.: Л. І. Ільчук, О. В. Суліма ; М-во праці та соц. політики, НАН Украї­ни, Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України. – К. : Вишемирський В. С., 2009. – 210 c.
4. Синельникова Р. В. Государственный социальный заказ : практ. пособие / Р. В. Синельникова. – Минск, 2011. – 112 с.
5. Сорокина Т. В. К вопросу об управлении стоимостью государственных и муници­пальных услуг / Т. В. Сорокина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-upravlenii- stoimostyu-gosudarstvennyh- i-munitsipalnyh-uslug.
6. Тофтісова-Матерон Р. Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах / Р. Тофтісова-Матерон, М. Дімітрова, К. Ньюмен. – К. : Проект TACIS “Посилення регіон. Соц. Послуг в Україні”, 2006. – 225 с.
7. Чагин К. Г. Применение современных подходов к организации предоставления социальных услуг населению: логика выбора / К. Г. Чагин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=258.
8. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/26-19.
9. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 556 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80.
10. Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах : наказ Міністерства соціальної політики України від 15.10.2012 № 648 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=0B58233339B1C46631181FA0CBC27540.app1?art_id=161210&cat_id=161045.
11. Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах : наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1076-14.
12. Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах : наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14.
13. Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати : наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12.
14. Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади : постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=55812.
15. Калмыкова М. М. Формирование системы планирования социально-значимых расходов бюджетов на оказание государственных (муниципальных) услуг / М. М. Калмыкова, К. Д. Вайсбейн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scienceforum.ru/2015/1185/14878.
16. Семенихин В. В. Оценка государственной услуги / В. В. Семенихин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2010. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lawmix.ru/bux/8036.
17. Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Московской области, финансируемых за счет средств бюджета Московской области : постановление правительства Московской области (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: me.mosreg.ru/userdata/170740.pdf.
18. О мерах по созданию системы учета потребности в предоставляемых государ­ственных услугах : постановление правительства Брянской области от 27.03.2015 № 112-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.bryanskobl.ru/region/law/appendix.php?id=8457.
19. Лукьянова А. В. Совершенствование системы бюджетного планирования расходов на развитие социальной сферы : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / А. В. Лукья­нова ; Российская академія предпринимательства. – М., 2012. – 356 с.
20. О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета : постановление правительства Ярославской области [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.yarregion.ru/Pages/results.aspx?k=о.
21. Истомина Н. А. Становление и развитие практики планирования расходов региональных бюджетов на основе количественных параметров (объемов) государственных услуг / Н. А. Истомина // Финансы и кредит. – 2010. – № 36 (420). – С. 13–21.
22. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2011. – Т. 4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – 2011. – 608 с.