Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2015

№ 4/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (4): 42–55

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Ярослав Вікторович1, ПАВЛЮК Клавдія Василівна2, СТЕПАНОВА Олена Вікторівна3

1ДННУ “Академія фінансового управління”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-4694-2017
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-3542-6952
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9495-6630
3Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України


Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні


Досліджено теоретико-методичні підходи та практичні засади реалізації механізму закупівлі соціальних послуг в Україні. Визначено, що фінансування суб’єктів, котрі надають соціальні послуги дітям у складних життєвих обставинах, переважно відбувається на основі кошторисного механізму бюджетного фінансування діяльності установ, а не через закупівлю державою послуг. Отже, є необхідність упровадження нових механізмів фінансування системи соціального захисту. Проведено аналіз законодавчої бази реалізації закупівлі соціальних послуг загалом та соціального замовлення зокрема. Досліджено законодавчо встановлений алгоритм здійснення соціального замовлення за бюджетні кошти, окреслено методичні принципи проведення конкурсів із залучення цих коштів для надання соціальних послуг. Виявлено суперечності в нормативно-правовому регулюванні соціального замовлення в Україні, переваги та виклики залучення некомерційних організацій для надання послуг дітям на засадах такого замовлення. Обґрунтовано напрями розвитку механізмів закупівлі соціальних послуг дітям у складних життєвих обставинах в Україні. Розкрито принципи проведення такої закупівлі із застосуванням технології соціального ваучера, проаналізовано зарубіжну практику його використання. З’ясовано, що впровадження запропонованих організаційно-економічних заходів сприятиме розвит­кові системи надання соціальних послуг дітям у складних життєвих обставинах: формуванню дієвої системи фінансування та організації надання послуг на державному та регіональному рівнях; підвищенню ефективності використання коштів міжбюджетних трансферів, за рахунок яких здійснюються делеговані органам місцевого самоврядування повноваження у сфері соціальних послуг; створенню повноцінного ринку таких послуг.

Ключові слова:соціальні послуги, механізми закупівлі, соціальне замовлення, бюджетне планування, фінансування соціальних послуг.

JEL: H53, H57, H68.


Котляревський Я. В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / Я. В. Котляревський, К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 4. - C. 42-55.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 42 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 614
1. Анализ государственного социального заказа в Кыргызстане и рекомендации по его совершенствованию : проект / Международный центр некоммерческого права (ICNL) в рамках Программы “Совместное управление”, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). – Бишкек, 2014. – 135 с.
2. Социальный заказ как инструмент социальной политики. – Мн. : Представительство ООН / ПРООН в Республике Беларусь, 2009. – 64 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: undp.by/f/file/obzor-zarub-opita.pdf.
3. Московская А. Обзор основных моделей социального предпринимательства / А. Московская [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hse.ru/data/266/351/1237/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf.
4. Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324-2013-n.
5. Про соціальні послуги : закон України від 19.06.2003 № 966-IV // Відомості Верхов­ної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358.
6. Про соціальні послуги : проект Закону України від 18.09.2015 № 3143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?p
f3511=56548.
7. Соціальний звіт за 2014 рік / Міністерство соціальної політики України [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: mlsp.kmu.gov.ua/document/177143/2014.doc.
8. Моніторинг системи соціальних послуг в Україні : звіт / Бюро соціальних та політичних розробок. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf.
9. Про здійснення державних закупівель : закон України від 10.04.2014 № 1197-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 24. – Ст. 883.
10. Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг : наказ Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 № 332.
11. Социальный заказ в странах постсоветского пространства : сб. аналит. и нормат. материалов по итогам Международной встречи экспертов по вопросам внедрения механизма социального заказа в постсоветских странах. Одесса, 25–26 ноября 2013 г. / под ред. А. С. Крупника. – Одесса : ЧП “Евродрук”, 2013. – 216 с.
12. Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати : наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537.
13. Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) : постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896.
14. Hamm K. A New Vision for Child Care in the United States A Proposed New Tax Credit to Expand High-Quality Child Care / K. Hamm, C. Martin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/
2015/08/31111043/Hamm-Childcare-report.pdf.
15. What сongregations should know about Federal Funding for Child Care [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/faithbased.pdf.
16. The President’s 2016 Budget: Fact Sheet on Homelessness Assistance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: usich.gov/resources/uploads/asset_library/2016_Budget_Fact_Sheet_on_Homelessness_Assistance.pdf.
17. Child Care Action Notice and Instructions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: info.dhhs.state.nc.us/olm/manuals/dcd/ccs/man/dcd-0446i.pdf.
18. Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці : постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207.
19. Рекомендації робочої групи з питань фінансової підтримки ІГС, їх оподаткування та залучення до надання соціальних послуг Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства щодо запровадження механізму державного соціального замовлення на надання об’єднаннями громадян соціальних послуг на конкурсних засадах. – К., 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ucipr.kiev.ua/userfiles/30Oct2012_red_recom_soc_poslugy.doc.