Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2015

№ 4/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (4): 27–41

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

КУЗЬКІН Євген Юрійович1, ШИШКО Олександр Валерійович2, БАРАБАШ Тетяна Григорівна

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238
2Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”


Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування


У статті визначено важливість формування сучасної системи місцевого самоврядування як одного із головних завдань, необхідних для виходу з трансформаційної кризи українського суспільства, набуття територіальними громадами фінансової незалежності, а також якіснішого та ефективнішого проведення ними соціальної та економічної політики. Зростання в країні загалом залежить від того, наскільки правильно й ефективно буде проведена децентралізація. З’ясовано, що вирішення питань децентралізації влади та фінансової децентралізації нероздільні, тому воно має проводитись паралельно. У протилежному разі ґрунтовно нічого не зміниться. Порівняно з централізацією децентралізація має значні переваги. Однак варто зважати і на можливі негативні ефекти під час проведення децентралізації, такі як: незацікавленість субнаціональних утворень у підтримці стабільності всієї країни; потреба в значних фінансових ресурсах на адміністративні витрати, на вирівнювання фіскальних дисбалансів. Такі результати можуть набувати загрозливих масштабів до настання стабілізації системи. Розкрито проблемні аспекти, особливості та організаційно-правові перед­умови створення належної матеріально-фінансової бази територіальних громад у період реформування місцевого самоврядування, досліджено відповідну законодавчу базу з фінансових питань, зарубіжний досвід організації самоврядування і теоретичні доробки науковців, присвячені актуальним проблемам впровадження реформи з децентралізації. Виокремлено нагальні проблеми забезпечення фінансової спроможності територіальних громад, що потребують законодавчого врегулювання.

Ключові слова:децентралізація, територіальні громади, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, повноваження.

JEL: H72, H73, H74.


Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування / Є. Ю. Кузькін, О. В. Шишко, Т. Г. Барабаш // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 4. - C. 27-41.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 27 - 41) ЗавантажитиЗавантажень : 556
1. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с.
2. Геннадій Зубко відвідав Урядовий контактний центр // Офіційний портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=248017354.
3. Ткачук А. Всі погодилися з тим, що термін “район” буде змінено на “повіт” / А. Ткачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eurointegration.com.ua/interview/2015/05/29/7034268/.
4. Про добровільне об’єднання територіальних громад : закон України від 05.02.2015 № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
5. Про співробітництво територіальних громад : закон України від 17.06.2014
№ 1508-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
6. Про асоціації органів місцевого самоврядування : закон України від 16.04.2009 № 1275-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1275-17.
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8.
8. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
9. Буряченко А. Є. Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 19 –29.
10. Циммерманн Х. Муниципальные финансы : учебник / Х. Циммерман ; пер. с нем. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 352 с.
11. Матеріали семінару Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH “Підтримка реформи управління державними фінансами”.
12. Verheіjen T. Cіvіl Servіce Systems іn Central and Eastern Europe / T. Verheіjen, A. Kotchegura. – Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 1999. – 343 p.
13. Лавриненко И. Земельный кадастр: работа над ошибками / И. Лавриненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: racurs.ua/282-zemelnyy-kadastr-rabota-nad-oshibkami.
14. Про засади державної регіональної політики: закон України від 05.02.2015
№ 156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-viii.
15. Сидоренко С. Концепція адмінреформи: які поради уряд отримав від Ради Європи? / С. Сидоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/5/7031524/.
16. Сидоренко С. Адмінреформа в Україні – добровільна чи примусова? Європейський досвід / С. Сидоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/04/9/7032748/.