Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2015

№ 4/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (4): 5–18

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

БОГДАН Іван Віталійович1, ІГОЛКІН Ігор Васильович, ЯРА Тетяна Юріївна2

1Національний банк України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-1752-0198
2Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-8242-1479


Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин


Розглянуто роль та місце середньострокового бюджетного прогнозування в системі державних фінансів у контексті загальної архітектури системи бюджетних відносин. Метою статті є визначення напрямів розвитку такого прогнозування в Україні на основі прогресивного світового досвіду впровадження стандартів фіскальної транспарентності у сфері державних фінансів. Сформульовано проблеми стандартів транспарентності на сучасному етапі, визначено та проаналізовано критерії й складові транс­парентності бюджетно-податкової сфери за трьома основними блоками: бюджетна звітність, бюджетні прогнози та аналіз бюджетних ризиків. Обґрунтовано індикатори, котрі характеризують транспарентність системи податково-бюджетного прогнозування на різних етапах складання прогнозів. На підставі зарубіжного досвіду встановлено основні питання, які повинні врегульовувати нормативно-правові акти, пов’язані із запровадженням середньострокового бюджетного прогнозування та планування. Особливу увагу приділено напрямам реформування системи середньострокового прогнозування України відповідно до вимог світової практики, зокрема Кодексу транспарентності. Запропоновано доповнити Стратегію розвитку системи управління державними фінансами в Украї­ні питаннями: комплексності податково-бюджетного прогнозування і бюджетного процесу; врегулювання проблеми упорядкованості податково-бюджетного прогнозування; узгодженості та послідовності податково-бюджетної політики та підвищення рівня достовірності фіскальних прогнозів.

Ключові слова:середньострокове бюджетне прогнозування, стратегічне планування, податково-бюджетна політика, транспарентність, МВФ.

JEL: E62, G31, H68, O23.


Богдан І. В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І. В. Богдан, І. В. Іголкін, Т. Ю. Яра // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 4. - C. 5-18.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 5 - 18) ЗавантажитиЗавантажень : 438
1. Богдан Т. П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 3–17.
2. Буковинський С. А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С. А. Буковинський // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 3–30.
3. Гасанов С. С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 17–30.
4. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с.
5. Геєць В. М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. – 2013. – № 6 (619). – С. 13.
6. Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфименко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2011. – 688 с.
7. Кудряшов В. П. Державні фінанси в період проведення реформ / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41–57.
8. Лондар С. Бюджетне прогнозування: методика потребує вдосконалення / С. Лондар, Т. Затонацька // Незалежний аудитор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/573?view=material.
9. Лук’яненко І. Г. Проблеми управління бюджетним дефіцитом для забезпечення фінансової безпеки України / І. Г. Лук’яненко // Вісник ДДФА. Економічні науки. – 2014. – № 2. – С. 178–184.
10. Луніна І. О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 3–12.
11. Павлюк К. В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу / К. В. Павлюк, І. В. Іголкін // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 44–55.
12. Федосов В. М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. –2012. – № 3. – С. 3–30.
13. Юрій С. М. Податкова система України: становлення та розвиток / С. М. Юрій // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 286–292.
14. The Fiscal Transparency Code / International Monetary Fund, 2014 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf.
15. Manual on Fiscal Transparency/ International Monetary Fund, 2007 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm
16. Seiferling M. Stock-Flow Adjustments, Government’s Integrated Balance Sheet and Fiscal Transparency / M. Seiferling // International Monetary Fund : IMF Working Paper. – 2013 – Mar. – WP/13/63 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1363.pdf
17. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс]. − Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80.