Welcome to site of Scientific Works of NDFI (demo).
Login | Register
THE ACADEMY
OF FINANCIAL
MANAGEMENT
.

№ 3/2014

№ 3/2014

Nauk. pr. NDFI 2014 (3): 3–15

BUDGET POLICY

ZATONATSKA Tetiana 1

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-1647-2018
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9197-0560


Priorities of the fiscal policy of the European Union countries


Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення розподілу державних капітальних видатків в Україні. Досліджено досвід розподілу державних видатків на рівні бюджету ЄС та певних країн – членів Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо зміни пріоритетних напрямів у бюджетній політиці України з урахуванням європейської інтеграції.

Keywords:бюджетна політика ЄС, капітальні видатки, пріоритетні напрями бюджетної політики.


Zatonatska T. . Priorities of the fiscal policy of the European Union countries / T. . Zatonatska // Наукові праці НДФІ. - 2014. - № 3. - C. 3-15.

Article original in Ukrainian (pp. 3 - 15) DownloadDownloads :603
1. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12.
2. Про виконання Державного бюджету України за 2013 рік : звіт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=397457&cat_id=53608.
3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос, 2002. – 352 с.
4. Луніна І. Державні видатки: тенденції і фактори зростання / І. Луніна // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 104–110.
5. Павлюк К. В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків / К. В. Павлюк,
Т. В. Ахмед // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 73–90.
6. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : монографія / Ю. В. Пасічник. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 642 с.
7. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ ; Т. : Екон. думка, 2012. – 871 с.
8. Сouncil Regulation (EC, Euratom) № 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu/budget.
9. Comission Regulation (EC, Euroatom) № 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) № 1608/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu/budget/documents/financial_regulation_en.htm?go=t1_0#table-1_1.
10. Європейський Союз знову з бюджетом / Deutsche Welle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dw.de/європейський-союз-знову-з-бюджетом/
a-17220496.
11. Budget 2013 in figures / Eurostat [Електронний ресурсу]. – Режим доступу: ec.europa.eu/budget/figures/2013/2013_en.cfm.
12. Budget in my country / Eurostat [Електронний ресурсу]. – Режим доступу: ec.europa.eu/budget/mycountry.