Welcome to site of Scientific Works of NDFI (demo).
Login | Register
THE ACADEMY
OF FINANCIAL
MANAGEMENT
.

№ 1/2014

№ 1/2014

Nauk. pr. NDFI 2014 (1): 3–11

FINANCIAL POLICY AND ECONOMIC REGULATION

ZATONATSKA Tetiana 1

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-1647-2018
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9197-0560


Financing science and technology through public-private partnership


Проаналізовано основні заходи державної політики щодо регулювання інноваційної діяльності в Україні. Автором досліджено зарубіжний досвід фінансування наукової та науково-технічної діяльності шляхом державно-приватного партнерства (ДПП), запропоновано оцінку інституційного забезпечення реалізації механізму ДПП в інноваційній сфері України. Надано рекомендації щодо формування відносин ДПП у науковій та науково-технічній сферах.

Keywords:інноваційна діяльність, фінансування наукової діяльності, державно-приватне партнерство, державне стимулювання інноваційної діяльності.


Zatonatska T. . Financing science and technology through public-private partnership / T. . Zatonatska // Наукові праці НДФІ. - 2014. - № 1. - C. 3-11.

Article original in Ukrainian (pp. 3 - 11) DownloadDownloads :578
1. Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 № 691-р // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 180.
2. Про схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 780-р // Урядовий кур’єр. – 2012. – №193.
3. Молчанов И. Н. Модернизация и инновационное развитие регионов (на примере ЮФО) / И. Н. Молчанов, Н. П. Молчанова // Россия: тенденции и перспективы развития. – М., 2013. — Т. 2. – Вып. 8. – С. 666–670.
4. Геєць В. М. Партнерство держави, науки і бізнесу в модернізації економіки: світові тенденції та ситуація в Україні : доповідь на засіданні Стратегічної ради Україн­ського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства від 23 вересня 2010 р. / В. М. Геєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrppp.com/uk/held-events/81-2010-09-25-10-25-36.
5. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : монографія / Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін. ; ред.: Т. І. Єфименко; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2012. – 371 с.
6. Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства для развивающихся экономик / И. В. Запатрина. – К. : Изд. ц-тр Союза собственников жилья Украины, 2011. – 152 с.
7. Whalley A. Spending wisely? How resources affect knowledge production in universities / A. Whalley, J. Hicks // Economic Inquiry. – 2014. – Vol. 52. – Is. 1. – Р. 35–55.
8. Rodríguez-Fernández J. M. Scientific financial funding in Сolombia from 2000 to 2012 / J. M. Rodríguez-Fernández // Universitas Scientiarum. – 2013. – Vol. 18. – Is. 3. – Р. 311–320.
9. Link A.N. Public R&D subsidies, outside private support, and employment growth / A. N. Link, J. T. Scott // Economics of Innovation and New Technology. – 2013. – Vol. 22. – Issue 6. – P. 537–550.
10. Иванов В. А. Анализ зарубежного опыта строительства и развития технопарков / В. А. Иванов // Экономические науки. – 2012. – № 1. – С. 82–84.
11. Сухоруков А. І. Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств в Україні / А. І. Сухоруков, Є. В. Белашов // Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право. – 2008. – № 1/2. – С. 470–474.
12. Witters L. The Role of Public-Private Partnerships in Driving Innovation / L. Witters, R. Marom, K. Steinert // Global Innovation Index 2012. – Ch. 2. – Geneva, Switzarland, 2012. – 464 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/gii/pdf/chapter2.pdf.
13. Public-Private Partnerships for Research and Innovation: an Evaluation of the Austrian Experience // OЕCD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org/austria/25717078.pdf.
14. Austrian ERA portal [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.era.gv.at/space/11442/directory/11894.html.
15. Южный федеральный университет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sfedu.ru/
16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова” . –[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.npi-tu.ru.
17. О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае : закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1946-КЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921039888&prev Doc=921054305.
18. Громов Е. А. Передовые тенденции в развитии технопарков: теоретические и практические аспекты / Е. А. Громов // Проблемы современной экономики. – 2008. – №1 (25).