Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 1/2020

№ 1/2020

Nauk. pr. NDFI 2020 (1): 60–75
https://doi.org/10.33763/npndfi2020.01.060

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

ІВАНОВ Сергій Миколайович1, КЛИМЕНКО Катерина Володимирівна2, САВОСТЬЯНЕНКО Максим Володимирович3

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-3994-280X
2НДФІ ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8295-1333
3ДННУ “Академія фінансового управління”, Київ
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6712-5831


Стратегічні орієнтири міжнародного фінансового партнерства України на середньострокову перспективу


Проаналізовано стратегії співпраці міжнародних фінансових організацій з Україною в розрізі пріоритетних напрямів на середньострокову перспективу. На основі дослідження світового досвіду та широкого спектра документів сформульовано пропозиції щодо можливостей імплементації ефективних підходів і практик у частині подальшої розбудови управління ресурсами міжнародних фінансових інституцій в Україні; визначено напрями співробітництва з ними й перспективні підходи стосовно залучення міжнародного фінансування та технічної допомоги; обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку та шляхи підвищення ефективності міжнародної фінансової співпраці в контексті реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами, Стратегії “Україна – 2020”, Стратегії ЄБРР для України на 2018–2023 роки, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки, Концепції партнерства зі Світовим банком тощо. Визначені в дослідженні стратегічні напрями націлені на посилення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на інноваційних та інвестиційних засадах, підвищення рівня життя, добробуту й забезпечення рівних можливостей громадян, підтримку структурних зрушень за рахунок розвитку високотехнологічних перспективних секторів економіки.

Ключові слова:стратегія, середньострокові пріоритети, міжнародні фінансові організації (МФО), міжнародне партнерство

JEL: E42, F33, F35


Іванов С. М. Стратегічні орієнтири міжнародного фінансового партнерства України на середньострокову перспективу / С. М. Іванов, К. В. Клименко, М. В. Савостьяненко // Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 1. - C. 60-75.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 60 - 75) ЗавантажитиЗавантажень : 218
1. Кадацька А. А. Міжнародно-правове регулювання відносин між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 9. С. 82–91.
2. Кожухова Т. В. Фінансування Світовим банком проектів розвитку в Україні. Нау­ковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 15. С. 17–20.
3. Колосова В. П. Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2016. № 4-5. С. 97–105.
4. Колосова В. Напрями вдосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів міжнародних інституцій в умовах фінансової глобалізації та євроінтеграції. Схід. 2016. № 6. С. 27–34. URL: doi.org/10.21847/1728-9343.2016.6(146).91296.
5. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. 446 с.
6. Фінансова глобалізація і євроінтеграція / за ред. О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. Київ, 2015. 496 с.
7. Концепція партнерства з Україною на 2017–2021 фінансові роки / Світовий банк. 2017. 20 черв. URL: www.worldbank.org/uk/news/infographic/2017/06/20/country-partnership-framework-for-ukraine-2017-2021.
8. Стратегія діяльності в Україні 2018–2023 / European Bank for Reconstruction and Development. 2018. 3 жовт. URL: www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=
1395275794672&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument.
9. Нова стратегія ЄБРР: Маркарова назвала плюси для бізнесу. Укрінформ. 2018. 9 жовт. URL: www.ukrinform.ua/rubric-economy/2555193-nova-strategia-ebrr-markarova-nazvala-plusi-dla-biznesu.html.
10. Usov A. EBRD approves new strategy for Ukraine. (2018. October 10. URL: www.ebrd.com/news/2018/ebrd-approves-new-strategy-for-ukraine.html.
11. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
12. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 473. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF.
13. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80.
14. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80.
15. Про затвердження Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року : постанова Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391. URL zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.
16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” : указ Президента України 26.05.2015 № 287/2015. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
17. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2019-%D0%BF.
18. Концепція щодо підвищення ефективності впровадження спільних з МФО проек­тів. Міністерство фінансів України. 2018. URL: mof.gov.ua/uk/news/kabinet-ministriv-skhvalyv-kontseptsiiu-pidvyshchennia-efektyvnosti-vprovadzhennia-spilnykh-z-mfo-proektiv.
19. Клименко К. В., Савостьяненко М. В. Стратегічні орієнтири розвитку співробітництва України з Європейським інвестиційним банком. Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 15 травня 2019 р., КНТЕУ. С. 18–20. URL: doi.org/10.31617/k.knute.2019-05-15.01.
20. Клименко К. В., Савостьяненко М. В. Стратегічні напрями міжнародного фінансового співробітництва України на середньостроковий період. Актуальні проб­леми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів та молодих вчених, 23 жовтня 2019 р. ; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ. С. 276–278.